close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY SCHENGEN

 • I INFORMACJE OGÓLNE

   

  O wydanie wizy Schengen powinien ubiegać się każdy cudzoziemiec podlegający obowiązkowi posiadania wizy przy wjeździe do Strefy Schengen, który planuje tranzyt przez terytorium RP lub pobyt na jej terenie w czasie nieprzekraczającym trzech miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym okresie.

   

  Wizy Schengen wydawane są na podstawie Wspólnotowego Kodeksu Wizowego (WKW), który obowiązuje od 5 kwietnia 2010 r.

   

  W związku z podpisaniem umowy  o wzajemnej reprezentacji wizowej pomiędzy Polską a Holandią, obywatele Sudanu mogą aplikować o wizy Schengen do Polski w Ambasadzie Holandii w Chartumie.

   

  Adres: Ambasada Królestwa Niderlandów

   

            Street 47, Chartum 2

   

            Tel. +249 183480315, +249 912130041, fax: +249 1834726

   

            e-mail: kha@minbuza.nl

   

   

  1) Kategorie wiz Schengen:

   

  Wiza tranzytowa lotniskowa (A) - obywatele niektórych krajów odbywający podróż tranzytem zobowiązani są posiadać, oprócz pobytowej wizy Schengen (C), również tranzytową wizę lotniskową Schengen (wykaz państw  - Pobierz).

   

  Wiza jednolita pobytowa (C) - ważna na terytorium wszystkich Państw Członkowskich UE (wykaz państw, których obywatele zobowiązani są posiadać wizę pobytową Schengen - Pobierz).

   

  Wiza o ograniczonej ważności terytorialnej (LTV) pozwala jej posiadaczowi na podróżowanie wyłącznie po terytorium państwa członkowskiego lub państw członkowskich, których wiza dotyczy.

   

  2) Państwo członkowskie strefy Schengen właściwe do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji w  jego sprawie (art. 5 WKW):

   

  • państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt,

   

  • jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe – państwo, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu lub celu pobytu,

   

  • jeżeli nie można określić głównego docelowego miejsca wizyty – państwo członkowskie, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   

  3) Właściwość w zakresie wydawania wiz obywatelom państw trzecich przebywającym legalnie na terytorium państwa członkowskiego Schengen

   

  Obywatele państw trzecich, którzy przebywają legalnie na terytorium państwa członkowskiego i  którzy, żeby wjechać na terytorium co najmniej jednego innego państwa członkowskiego, muszą posiadać wizę. O wizę ubiegają się w konsulacie państwa członkowskiego właściwego zgodnie z art. 5 ust. 1 lub 2 WKW.

   

  4) Kiedy należy złożyć wniosek o wizę Schengen:

   

  • nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą rozpoczęcia podróży,

   

  • nie później niż 15 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia podróży,

   

  • posiadacz paszportu z wizą wielokrotnego wjazdu może złożyć wniosek o  nową wizę przed wygaśnięciem ważności posiadanej wizy.

   

  W przedkładanym wniosku okres rozpoczęcia ważności nowej wizy musi być dostosowany do okresu ważności jeszcze obowiązującej, tak aby terminy te nie nakładały się na siebie.

   

  5) Jak złożyć wniosek o wizę Schengen:

   

  • osoba ubiegająca się o wizę składa wniosek wizowy za pomocą systemu elektronicznego e-Konsulat

   

  • wniosek powinien być wypełniony w języku angielskim lub polskim

   

  • w przypadku, gdy jeden dokument podróży dotyczy kilku osób (np. rodzica i dziecka), dla każdej osoby musi być wypełniony oddzielny wniosek wizowy, uiszczona oddzielna opłata wizowa;

   

  • nieletni składają wniosek na formularzu podpisanym przez osobę sprawującą nad nim władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego;

   

  • we wniosku może zostać zaznaczony tylko jeden, faktyczny cel podróży, będący zgodny z deklarowanym;

   

  • osoba ubiegająca się o wizę wybiera w systemie e-konsulat wolny termin, kiedy chce złożyć w konsulacie podpisany wniosek wizowy wraz z wymaganymi dokumentami;

   

  • wypełniony formularz wizowy należy wydrukować i podpisać;

   

  • aplikujący składa osobiście wniosek wizowy wraz z dokumentami w konsulacie.

   

  W wyjątkowych przypadkach konsul może odstąpić od osobistego złożenia wniosku (nie dotyczy to przypadku, gdy aplikujący wnioskuje o wizę po raz pierwszy).

   

  • Po sprawdzeniu dokumentów i pobraniu opłaty, konsul uznaje, czy wniosek jest dopuszczalny i przystępuje do jego analizy. Po uznaniu wniosku za niedopuszczalny, konsul zwraca niezwłocznie wniosek i wszystkie załączone do niego dokumenty, zwraca opłatę wizową i nie rozpatruje go.

   

  6) Aby wniosek wizowy mógł zostać uznany za dopuszczalny, należy:

   

  • złożyć wypełniony i podpisany formularz wniosku wizowego w terminie, o którym mowa pkt. I.4;

   

  • złożyć ważny dokument podróży oraz co najmniej jedną fotografię;

   

  • uiścić opłatę wizową;

   

  • złożyć dane biometryczne (osoby, które ukończyły 12 rok życia).

   

  7) Termin podjęcia decyzji w sprawie złożonego wniosku wizowego:

   

  • Decyzję w sprawie wniosku konsul podejmuje w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, uznanego za dopuszczalny.

   

  • W indywidualnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego.

   

  • Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach wymagane są dodatkowe dokumenty, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie do 60 dni kalendarzowych.

   

  II INFORMACJE DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

   

  Rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy dla członków rodziny obywatela UE odbywa się na ułatwionych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, która implementuje dyrektywę 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się na terytorium państw członkowskich. 

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny - obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie. Oznacza to, że cudzoziemiec, wnioskujący o wizę do Polski jako członek rodziny obywatela RP (np. małżonek), nie może powoływać się na tę procedurę. Jego wniosek wizowy jest rozpatrywany w trybie standardowym, podobnie jak innych cudzoziemców, zobowiązanych do posiadania wiz wjazdowych do naszego kraju.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE i obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

   

  Członkami rodziny obywatela UE są:

   

  • współmałżonek,

   

  • partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

   

  • dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

   

  •  rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

   W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  • wniosek wizowy (wypełniony na stronie www.e-konsulat.gov.pl ), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

   

  • ważny paszport,

   

  • dokument potwierdzający pozostawanie w związku rodzinnym (np. zalegalizowany akt małżeństwa),

   

  • dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  Odmawia się wydania wizy członkowi rodziny obywatela UE, gdy:

   

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

   

  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  III DOKUMENTY PRZEDKŁADANE PRZEZ APLIKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN

   

  Złożenie wniosku z wraz z kompletem wymaganych dokumentów nie oznacza automatycznego przyznania wizy.

   

  • Wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może poprosić od każdego wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

  • Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  • Aplikujący może dostarczyć dodatkowe dokumenty, niewymienione w niniejszej informacji, jeżeli uzna, że są one istotne dla procesu wizowego.

   

  • Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do konsulatu faksem, pocztą lub poczta elektroniczną. Konsulat nie świadczy usług ksero.

   

  1) Wniosek wizowy

   

  Jeden wniosek wizowy, podpisany po wydrukowaniu z systemu elektronicznego e –Konsulat.

   

  2) Dokument podróży (paszport)

   

  • Dokument podróży musi być wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat i zawierać co najmniej dwie puste strony.

   

  • Termin ważności dokumentu podróży musi przekraczać co najmniej 3 miesiące planowany termin ważności wnioskowanej wizy. W przypadku aplikowania o wizę wielokrotnego wjazdu, termin ostatniej podróży musi być zakończony co najmniej 3 miesiące przez upływem terminu ważności paszportu.

   

  • Do wniosku wizowego należy dołączyć:

   

     - oryginał aktualnego oraz poprzedniego dokumentu podróży obejmujące łącznie okres co najmniej ostatnich 7 lat,

   

     - kopię ważnego dokumentu podróży (strony z danymi biometrycznymi oraz wszelkimi dokonanymi w nim wpisami np. z otrzymanymi wizami, stemple z przejść granicznych itd.) oraz kopie wiz, o ile są wstawione do poprzednich paszportów.

   

  3) Zdjęcie

   

  • Należy przedłożyć co najmniej jedno zdjęcie o wymiarach 35x45 mm, na białym tle, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

   

  • Zdjęcie powinno być dołączone oddzielnie, ponieważ będzie skanowane.

   

  • W celu upewnienia się, że zdjęcie spełnia wymagane standardy, należy zapoznać się z zaleceniami ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego)

   

  4) Odciski palców

   

  • Od osób powyżej 12 roku życia ubiegających się o wizę pobiera się odciski 10 palców.

   

  • Odciski palców mogą być ponownie wykorzystane, w przypadku aplikowania o wizę w ciągu kolejnych 5 lat.

   

   

  5) Ubezpieczenie medyczne

   

  Zgodnie z Artykułem 15 pkt. 3 WKW, ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres), ponadto informujemy, iż podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym.

   

  Lista firm ubezpieczeniowych uznawanych przez konsulaty państw Schengen, funkcjonujących na terytorium  Egiptu:

   

  - MIG (Arab Misr Insurance)

  - Arab Orient Takaful Insurance

  - AROPE Insurance

  - Egyptian Saudi

  - Egyptian Takaful Insurance

  - Iskan Insurance

  - Mohandes Insurance

  - Suez Canal Insurance

  - Wethaq Takaful Insurance

  - Chartis Egypt

  - Chubb Insurance Egypt

  - Allianz Egypt

  - BUPA Egypt

  - Delta Insurance

  - Gras Savoye/ACE Insurance Egypt

  - Misr Insurance

  - Chartis HSBC Premier Card

  - Nile General Takaful Company

  - CIS Egypt (Co.Operative Insurance Society Egypt)

  - Royal Insurance Company

   

  6) Opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę

   

  Standardowa opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego wynosi 60 EUR (dotyczy wszystkich rodzajów wiz). Określonym grupom aplikujących przysługują zniżki od opłaty standardowej (patrz tabela).

   

  Aplikujący dokonuje opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego w walucie lokalnej (funt egipski EGP), w kasie konsulatu przy składaniu wniosku wizowego wraz z wymaganymi dokumentami. Równowartość opłaty w walucie lokalnej jest zmienna i uzależniona od zmiany kursu funta egipskiego w stosunku do referencyjnego kursu euro, ogłaszanego przez Europejski Banki Centralny.

   

   

  Stawki

   opłat

   wizowych

  Aplikujący

   

   

   

   (bez opłaty)

              

              Dzieci w wieku 0-6 lat (tj. dzieci nieprzekraczające 6 lat minus 1 dzień).

   

   

  Członkowie rodzin obywateli UE i obywateli w rozumieniu art. 2 pkt 4 w związku z pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.).

   

                

              Małżonek obywatela RP.

   

   

  Małoletni bezpośredni zstępny obywatela RP lub małoletni bezpośredni zstępny małżonka obywatela RP, jeśli zstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela RP lub małżonka obywatela RP.

   

   

  Bezpośredni wstępny obywatela RP lub bezpośredni wstępny małżonka ob. RP, jeśli wstępny pozostaje na utrzymaniu obywatela RP lub małżonka ob. RP.

   

   

  Uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i towarzyszący nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów lub udziału w szkoleniach.

   

   

  Naukowcy z państw trzecich podróżujący w celu prowadzenia badań naukowych zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu 2005/761/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 września 2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez państwa członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państwa trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych.

   

   

  Przedstawiciele organizacji niekomercyjnych (non-profit) w wieku do 25 lat uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne.  Uwaga: W celu uzyskania zniżki, aplikujący zobowiązany jest dołączyć do aplikacji wizowej dokumenty potwierdzające, że organizacje (reprezentowana przez niego oraz zapraszająca go do Polski)  są podmiotami prawnymi prowadzącymi działalność non-profit (akceptowane są wyłącznie dokumenty rejestracyjne tych organizacji, zawierające zapisy potwierdzające ten status).   

   

   

  Osoby składające wnioski o wydanie wiz dyplomatycznych i służbowych.

   

               

  Przyjęcie odwołania od decyzji o odmowie wydania wizy dla członka rodziny obywatela UE w rozumieniu  art. 2 pkt 4 w związku z pkt 3 ustawy z 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.).

   

   

   (682 EGP)

              

  Dzieci w wieku 6-12 (nieprzekraczające 12 lat minus 1 dzień).

   

   

   (682 EGP)

              

  Ukraina, Rosja, Mołdowa, Gruzja (Umowa z UE)

   

   

   (1169 EGP)

              

   - Pozostali aplikujący, którym nie przysługuje prawo do zniżki.


   - Aplikujący składający wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy

      Schengen (nie dotyczy członka rodziny obywatela UE).

   

   

  W przypadku wycofania wniosku przez aplikującego lub wydania decyzji odmownej przez konsula, nie przysługuje zwrot opłaty wizowej.

   

  7) Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają osoby składające wniosek o wizę Schengen w Egipcie:

   

  Dokumenty w języku arabskim dołączone do wniosku wizowego muszą posiadać tłumaczenia na język angielski lub polski.

   

  Do wniosku wizowego należy załączyć oryginały dokumentów oraz ich kopie. Oryginały zostaną zwrócone aplikantowi wraz z decyzją wizową.

   

  1. Dokumenty obowiązkowe przedstawiane przez wszystkich wnioskodawców:

   

  1.1 Zaświadczenie z Mugammy

   

  Obywatele Egiptu powinni dostarczyć Zaświadczenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Mugamma) w przypadku planowania podróży do Strefy Schengen po raz pierwszy lub utraty paszportu. Powinno ono obejmować zestawienie podróży zagranicznych w ostatnich minionych 7 latach. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia z Mugammy dotyczy również członków rodzin obywateli UE podróżujących po raz pierwszy do państw Strefy Schengen.

   

  1.2 Poświadczenie rezerwacji

   

  - rezerwacja lotnicza w obie strony (bilet należy opłacić dopiero po wydaniu wizy),

   

  - dokument potwierdzający zakwaterowanie.

   

  1.3 Cel podróży

   

  Dokument uzasadniający cel podróży.

   

  1.4 Wypłacalność

   

  - oryginalne wyciągi z rachunków bankowych za okres ostatnich sześciu miesięcy, skopiowane i przetłumaczone, jeżeli sporządzone są w języku arabskim,

   

  - w przypadku nieposiadania rachunku bankowego, należy przedstawić inny dowód posiadania  środków finansowych lub majątku (np. akt własności nieruchomości).

   

  1.5 Dokument przedstawiany przez aplikujących będących pracownikami firm

   

   Należy przedstawić poświadczenie zatrudnienia, ze wskazaniem daty zatrudnienia, zajmowanego stanowiska oraz poziomu uzyskiwanego  wynagrodzenia.

   

  1.6 Dokument przedstawiany przez właścicieli przedsiębiorstwa

   

   Oryginał wpisu do rejestru handlowego oraz karta podatkowa.

   

  1.7 Dokument przedstawiany przez uczniów oraz studentów

   

   Poświadczenie faktu uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej.

   

  1.8 Dokument przedstawiany przez małoletnich

   

  Jeżeli małoletni podróżuje bez swojego opiekuna prawnego: zgoda rodziców (obydwojga rodziców) lub opiekuna prawnego powinna zostać udzielona w formie dokumentu poświadczonego przez notariusza albo formularza podpisanego na miejscu, w konsulacie.

  Jeżeli małoletni podróżuje z jednym ze swoich opiekunów prawnych, zgoda rodziców (rodzica niepodróżującego ze swoim małoletnim dzieckiem) lub opiekuna prawnego powinna zostać udzielona w formie dokumentu poświadczonego przez notariusza albo formularza podpisanego na miejscu, w konsulacie.

   

  2. Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają wnioskodawcy podróżujący w celach turystycznych

   

  2.1 Jeżeli wnioskodawca jest pracownikiem, załącza poświadczenie zgody na urlop.

   

  2.2 Plan podróży, jeżeli wiedzie ona do więcej niż jednego państwa członkowskiego.

   

  2.3 Zaproszenie od gospodarza, jeżeli dana osoba zatrzymuje się u kogoś.

   

  2.4 Dokument od instytucji zapewniającej zakwaterowanie lub inny stosowny dokument zawierający informacje na temat planowanego miejsca zakwaterowania.

   

  2.5 Potwierdzenie rezerwacji wycieczki zorganizowanej lub inny stosowny dokument zawierający informacje na temat planów podróży.

   

  3.  Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają wnioskodawcy podróżujący w celach służbowych

   

  3.1 Zaproszenie

   

  Oficjalne zaproszenie w oryginale od firmy lub organu władzy do udziału w spotkaniach, konferencjach lub imprezach związanych z handlem, przemysłem lub pracą itp. (na oficjalnym papierze firmowym, opatrzone pieczęcią i podpisane), uwzględniające następujące informacje:

   

  - pełny adres i dane kontaktowe przedsiębiorstwa,

   

  - charakter działalności,

   

  - cel oraz czas trwania wizyty,

   

  - osoba lub podmiot ponoszący koszty przejazdu i zakwaterowania wnioskodawcy,

   

  - informacja, czy osoba zapraszająca zapewnia finansową gwarancję powrotu wnioskodawcy do Egiptu,

   

  - nazwisko pracownika zatwierdzającego i zajmowane przez niego stanowisko.

   

  3.2 Dokumenty przedstawiane przez zapraszane egipskie przedsiębiorstwo:

   

   - kopia wypisu przedsiębiorstwa z rejestru handlowego i karta podatkowa

   

   - dokumenty poświadczające działalność gospodarczą przedsiębiorstwa (np. roczny rejestr działalności gospodarczej, wypis z rejestru przedsiębiorców, sprawozdanie roczne)

   

   - oficjalne zaproszenie w oryginale (na oficjalnym papierze firmowym, opatrzone pieczęcią i podpisane, którym zawiera następujące dane:

   

   - pełny adres i dane kontaktowe przedsiębiorstwa,

   

   - nazwisko pracownika zatwierdzającego i zajmowane przez niego stanowisko,

   

   - nazwisko, stanowisko, wysokość wynagrodzenia i staż pracy (jeżeli dotyczy),

   

   - cel wizyty,

   

   - charakter umowy o pracę,

   

   - osoby lub podmiotu ponoszącego koszty przejazdu i zakwaterowania wnioskodawcy.

   

  3.3 Dokumenty wykazujące istnienie stosunków handlowych lub zawodowych

   

      -  umowy, faktury, listy przewozowe, zamówienia itp.

   

  3.4 W stosownych przypadkach wymagane są bilety wstępu na targi i kongresy.

   

  4. Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają wnioskodawcy podróżujący w celach realizacji działalności zarobkowej lub odbycia stażu:

   

  - w przypadku działalności zarobkowej, zezwolenie na pracę wystawione przez urząd wojewódzki,

   

  - w przypadku odbycia stażu, zezwolenie na jego odbycie wydane przez podmiot je organizujący.

   

  5. Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają wnioskodawcy podróżujący w celu złożenia wizyty rodzinie lub znajomym:

   

  a) Aplikujący podróżujący w celu złożenia wizyty u znajomych lub rodziny:

   

     - oryginał zaproszenia wystawionego przez urząd wojewódzki właściwy dla miejsca zamieszkania zapraszającego.

   

  b)  Aplikujący składający wniosek w celu odwiedzin małżonka w Polsce:

   

      - oryginał zaproszenia wystawionego przez właściwy urząd wojewódzki na wniosek małżonka lub jego najbliższej rodziny,

   

      - odpis aktu małżeństwa, nie starszy niż 3 miesiące,

   

      - kopia paszportu małżonka.

   

  6. Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają wnioskodawcy podróżujący w celu

      poddania się leczeniu

   

  6.1 Zaświadczenie od lekarza lub z zakładu opieki zdrowotnej:

   

     - w zaświadczeniu powinna znaleźć się historia choroby pacjenta oraz informacja, jaki rodzaj leczenia jest

       konieczny.

   

  6.2 Oficjalny dokument od przyjmującego w zakładzie opieki zdrowotnej w Polsce:

   

      - w dokumencie powinno znaleźć się potwierdzenie, że zakład może przeprowadzić konkretne leczenie oraz

        że stosownie do tego pacjent zostanie przyjęty.

   

  6.3 Zaświadczenie dotyczące ustaleń finansowych dotyczących usługi medycznej oraz potwierdzenia

        dokonania płatności za leczenie.

   

     - dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów opieki medycznej oraz

        kosztów powiązanych,

   

     - potwierdzenie uiszczenia zaliczki na opiekę medyczną, jeżeli jest wymagana.

   

  6.4 Wszelka pozostała korespondencja między lekarzem wystawiającym skierowanie a przyjmującym

        zakładem opieki zdrowotnej, o ile jest ona dostępna.

   

  7.  Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają wnioskodawcy podróżujący w celach

       kulturalnych lub w związku z wydarzeniami sportowymi

   

  7.1 W odniesieniu do małoletnich:

   

      - legitymacja uczniowska i oryginał pisma ze szkoły, zawierającego: pełny adres, numer telefonu szkoły,

        zezwolenie na nieobecność, nazwisko i stanowisko osoby udzielającej zezwolenia.

   

  7.2 Małoletni podróżujący bez opieki dorosłych :

   

      -  dokumenty wymagane zgodnie z pkt. 1.8

   

  7.3 Oryginał zaproszenia od organizatora wydarzenia w państwie członkowskim będącym celem podróży.

   

  7.4 Jeżeli dotyczy, pismo instytucji wysyłającej danego wnioskodawcę.

   

  7.5 Zaproszenie, zaświadczenie o zapisie lub programy zawierające nazwę organizacji przyjmującej i

      informacje na temat długości pobytu lub inny stosowny dokument wskazujący cel podróży.

   

  8. Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają wnioskodawcy podróżujący w celach naukowych lub szkoleniowych

   

  8.1 Poświadczenie zapisu na kursy zawodowe lub teoretyczne prowadzone w instytucji szkoleniowej w ramach

        kształcenia podstawowego i kierunkowego.

   

  8.2 dokumenty potwierdzające posiadane wyksztalcenie.

   

  8) Odmowa wydania wizy Schengen

   

  W przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się osobie na standardowym formularzu, zgodnie z załącznikiem VI WKW.

   

  Odmowa wydania wizy ma miejsce, gdy analiza złożonych dokumentów prowadzi do jednego z niżej wymienionych wniosków:

   

  • osoba aplikująca przedstawi fałszywy, podrobiony lub przerobiony dokument podróży;

   

  • osoba aplikująca nie przedstawi potwierdzenia celów i warunków planowanego pobytu;

   

  • osoba aplikująca nie dostarczy dowodu na posiadanie wystarczających środków utrzymania odpowiednich do

    długości planowanego pobytu oraz środków pozwalających na powrót do państwa pochodzenia lub

     zamieszkania;

   

  • w bieżącym sześciomiesięcznym okresie osoba aplikująca przebywała już przez trzy miesiące na terytorium

     państw członkowskich na podstawie wizy jednolitej lub o ograniczonej ważności terytorialnej;

   

  • osoba aplikująca jest osobą, co do której dokonano wpisu w SIS nakazującego odmówić pozwolenia na

     wjazd;

   

  • osoba aplikująca uważana jest za osobę, której obecność stanowi zagrożenie dla porządku publicznego,

    bezpieczeństwa wewnętrznego lub zdrowia publicznego;

   

  • osoba aplikująca nie dostarcza dowodu na posiadanie ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego;

   

  • poważne wątpliwości budzi autentyczność dokumentów uzupełniających lub prawdziwość ich treści;

   

  • poważne wątpliwości budzi wiarygodność oświadczeń złożonych przez osobę aplikującą o wizę;

   

  • poważne wątpliwości budzi zamiar opuszczenia terytorium państw członkowskich.

   

  9) Podejmowanie decyzji w sprawie wniosku wizowego (terminy)

   

      Standardowy okres oczekiwania na dycyzję wizową wynosi do 15 dni kalendarzowych od momentu uznania

      wniosku za dopuszczalny. W przypadkach indywidualnych, kiedy niezbędna jest dodatkowa analiza

      wniosku, termin może ulec przedłużeniu do 30 dni kalendarzowych od momentu uznania wniosku za

      dopuszczalny. W wyjątkowych przypadkach, kiedy niezbędna jest dodatkowa dokumentacja, termin ten

       może zostać przedłużony do 60 dni kalendarzowych po uznaniu wniosku za dopuszczalny.

   

  10) Odwołanie od negatywnej decyzji wizowej

   

  •  Od decyzji wydanej przez konsula przysługuje prawo o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ.

     Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w terminie w ciągu 14 dni  od daty otrzymania  decyzji

     o odmowie wydania/unieważnienia/cofnięcia wizy Schengen organowi, który wydał decyzję.

     Wniosek o odwołanie od negatywnej decyzji wizowej jest rozpatrywany w ciągu 7 dni roboczych.

     Opłata za złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego musi być wpłacona w dniu złożenia

     odwołania. Z opłaty zwolnieni są członkowie rodzin obywateli UE.

  •  Od decyzji wydanej przez konsula w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przysługuje skarga do

     Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia

     otrzymania decyzji, za pośrednictwem konsula, który wydał decyzję.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: