close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY KRAJOWE

 • I INFORMACJE OGÓLNE

   

  O wydanie wizy krajowej powinien ubiegać się każdy cudzoziemiec, który planuje pobyt ciągły lub kilka pobytów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trwających łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy. Okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od dnia jej wydania i nie przekracza 1 roku.

   

  Wizy krajowe wydawane są na podstawie Ustawy o Cudzoziemcach z dnia 12.12.2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650, Rozdział IV).

   

  1) Kiedy należy złożyć wniosek o wizę krajową:

   

  - nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą rozpoczęcia podróży,

  - nie później niż 15 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia podróży,

  - posiadacz paszportu z wizą wielokrotnego wjazdu może złożyć wniosek o nową wizę przed wygaśnięciem ważności posiadanej wizy. W przedkładanym wniosku okres rozpoczęcia ważności nowej wizy musi być dostosowany do okresu ważności jeszcze obowiązującej, tak aby terminy te nie nakładały się na siebie.

   

  2) Jak złożyć wniosek o wizę krajową:

   

  - Osoba ubiegająca się o wizę składa wniosek wizowy za pomocą systemu elektronicznego e-Konsulat.

  - Wniosek powinien być wypełniony w języku angielskim lub polskim.

  - W przypadku, gdy jeden dokument podróży dotyczy kilku osób (np. rodzica i dziecka), dla każdej osoby musi być wypełniony oddzielny wniosek wizowy, uiszczona oddzielna opłata wizowa.

  - Nieletni składają wniosek na formularzu podpisanym przez osobę sprawującą nad nim władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego.

  - We wniosku może zostać zaznaczony tylko jeden, faktyczny cel podróży, będący zgodny z deklarowanym.

  - Osoba ubiegająca się o wizę wybiera w systemie e-konsulat wolny termin, kiedy chce złożyć w konsulacie podpisany wniosek wizowy wraz z wymaganymi dokumentami.

  - Wypełniony formularz wizowy należy wydrukować i podpisać.

  - Aplikujący składa osobiście wniosek wizowy wraz z dokumentami w konsulacie. W wyjątkowych przypadkach konsul może odstąpić od osobistego złożenia wniosku (nie dotyczy to przypadku, gdy aplikujący wnioskuje o wizę po raz pierwszy).

  - Po sprawdzeniu dokumentów i pobraniu opłaty, konsul uznaje, czy wniosek jest dopuszczalny i przystępuje do jego analizy. Po uznaniu wniosku za niedopuszczalny, konsul zwraca niezwłocznie wniosek i wszystkie załączone do niego dokumenty, zwraca opłatę wizową i nie rozpatruje go.

   

  3) Termin podjęcia decyzji w sprawie złożonego wniosku wizowego

   

  Decyzję w sprawie wniosku konsul podejmuje w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, uznanego za dopuszczalny.

  W indywidualnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza weryfikacja wniosku i załączonych dokumentów. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach wymagane są dodatkowe dokumenty, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie do 60 dni kalendarzowych.

   

  II DOKUMENTY PRZEDKŁADANE PRZEZ APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   

  Złożenie wniosku z wraz z kompletem wymaganych dokumentów nie oznacza automatycznego przyznania wizy.

  Wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może poprosić od każdego wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

  Aplikujący może dostarczyć dodatkowe dokumenty, niewymienione w niniejszej informacji, jeżeli uzna, że są one istotne dla procesu wizowego.

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do konsulatu faksem, pocztą lub poczta elektroniczną. Konsulat nie świadczy usług ksero.

   

  1) Wniosek wizowy

   

  Jeden wniosek wizowy, podpisany po wydrukowaniu z systemu elektronicznego e –Konsulat.

   

  2) Dokument podróży (paszport)

   

  Dokument podróży musi być wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat i zawierać co najmniej dwie puste strony.

  Termin ważności dokumentu podróży musi przekraczać co najmniej 3 miesiące planowany termin ważności wnioskowanej wizy. W przypadku aplikowania o wizę wielokrotnego wjazdu, termin ostatniej podróży musi być zakończony co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu ważności paszportu.

  Do wniosku wizowego należy dołączyć:

  - oryginał aktualnego oraz poprzedniego dokumentu podróży obejmujące łącznie okres co najmniej ostatnich 7 lat,

   - kopię ważnego dokumentu podróży (strony z danymi biometrycznymi oraz wszelkimi dokonanymi w nim wpisami np. wraz  z trzymanymi wizami, stemple z przejść granicznych itd.) oraz kopie wiz, o ile są wstawione do poprzednich paszportów.

   

  3) Zdjęcie

  Należy przedłożyć co najmniej jedno zdjęcie o wymiarach 35x45 mm, na białym tle, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

  Zdjęcie powinno być dołączone oddzielnie, ponieważ będzie skanowane.

  W celu upewnienia się, że zdjęcie spełnia wymagane standardy, należy zapoznać się z zaleceniami ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego).

   

  4) Ubezpieczenie medyczne

   

  Ubezpieczenie powinno obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres). Podczas kolejnych pobytów w Polsce każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Do wniosku wizowego należy  załączyć oryginał i kserokopię ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym.

   

  Lista firm ubezpieczeniowych uznawanych przez konsulaty państw Schengen znajdujących się na terytorium  Egiptu:

   

  - MIG (Arab Misr Insurance)

  - Arab Orient Takaful Insurance

  - AROPE Insurance

  - Egyptian Saudi

  - Egyptian Takaful Insurance

  - Iskan Insurance

  - Mohandes Insurance

  - Suez Canal Insurance

  - Wethaq Takaful Insurance

  - Chartis Egypt

  - Chubb Insurance Egypt

  - Allianz Egypt

  - BUPA Egypt

  - Delta Insurance

  - Gras Savoye/ACE Insurance Egypt

  - Misr Insurance

  - Chartis HSBC Premier Card

  - Nile General Takaful Company

  - CIS Egypt (Co.Operative Insurance Society Egypt)

  - Royal Insurance Company

   

  5) Opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę

   

  Standardowa opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego wynosi 60 EUR (dotyczy wszystkich rodzajów wiz).

   

  Aplikujący dokonuje opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego w walucie lokalnej (funt egipski EGP), w kasie konsulatu przy składaniu wniosku wizowego wraz z wymaganymi dokumentami. Równowartość opłaty w walucie lokalnej jest zmienna i uzależniona od zmiany kursu funta egipskiego w stosunku do referencyjnego kursu euro, ogłaszanego przez Europejski Banki Centralny.

   

  Stawki

  opłat

  wizowych

   

  Rodzaj sprawy

   

  1169 EGP

   

  - przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej,

  - przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej (nie dotyczy  członka rodziny obywatela UE).

   

  W przypadku wycofania wniosku przez aplikującego lub wydania decyzji odmownej przez konsula, nie przysługuje zwrot opłaty wizowej.

   

  6) Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają cudzoziemcy składający wniosek o wizę krajową  w Egipcie

   

  Dokumenty w języku arabskim dołączone do wniosku wizowego muszą posiadać tłumaczenia na język angielski lub polski.

   

  Do wniosku wizowego należy załączyć kopie dokumentów, których oryginały  zostaną zwrócone aplikantowi wraz decyzją wizową (np. polisa ubezpieczenia medycznego, zaproszenie wystawione przez Urząd Wojewódzki,  świadectwa szkolne).

   

  1.    Informacje obowiązkowe przedstawiane przez wszystkich wnioskodawców

   

  1.1 Zaświadczenie z Mugammy

   

  Obywatele Egiptu powinni dostarczyć Zaświadczenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Mugamma) w przypadku planowania podróży do Polski po raz pierwszy lub utraty paszportu. Powinno ono obejmować zestawienie podróży zagranicznych w ostatnich minionych 7 latach.

   

  1.2 Poświadczenie rezerwacji

   

  - rezerwacja lotnicza w obie strony (bilet należy opłacić dopiero po wydaniu wizy),

   

  - dokument potwierdzający zakwaterowanie.

   

  1.3 Cel podróży

   

  Dokument uzasadniający cel podróży.

   

  1.4 Wypłacalność

   

  - oryginalne wyciągi z rachunków bankowych za okres ostatnich sześciu miesięcy, skopiowane i przetłumaczone, jeżeli sporządzone są w języku arabskim,

   

  - w przypadku nieposiadania rachunku bankowego, należy przedstawić inny dowód posiadania środków finansowych lub majątku (np. akt własności nieruchomości).

   

  1.5 Dokument przedstawiany przez aplikujących będących pracownikami firm

   

  Należy przedstawić poświadczenie zatrudnienia, ze wskazaniem daty zatrudnienia, zajmowanego stanowiska oraz poziomu uzyskiwanego wynagrodzenia.

   

  1.6 Dokument przedstawiany przez właścicieli przedsiębiorstwa

   

   Oryginał wpisu do rejestru handlowego oraz karta podatkowa.

   

  1.7 Dokument przedstawiany przez uczniów oraz studentów

   

   Poświadczenie faktu uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej.

   

  1.8 Dokument przedstawiany przez małoletnich:

   

    - Jeżeli małoletni podróżuje bez swojego opiekuna prawnego: zgoda rodziców (obydwojga rodziców) lub opiekuna prawnego powinna zostać udzielona w formie dokumentu poświadczonego przez notariusza albo formularza podpisanego na miejscu, w konsulacie.

   

   - Jeżeli małoletni podróżuje z jednym ze swoich opiekunów prawnych: zgoda rodziców (rodzica niepodróżującego ze swoim małoletnim dzieckiem) lub opiekuna prawnego powinna zostać udzielona w formie dokumentu poświadczonego przez notariusza albo formularza podpisanego na miejscu, w konsulacie.

   

  2. Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają wnioskodawcy podróżujący w celach turystycznych

   

  2.1 Jeżeli wnioskodawca jest pracownikiem, załącza poświadczenie zgody na urlop.

   

  2.2 Plan podróży, jeżeli wiedzie ona do więcej niż jednego państwa członkowskiego.

   

  2.3 Zaproszenie od gospodarza, jeżeli dana osoba zatrzymuje się u kogoś.

   

  2.4 Dokument od instytucji zapewniającej zakwaterowanie lub inny stosowny dokument zawierający informacje na temat planowanego miejsca zakwaterowania.

   

  2.5 Potwierdzenie rezerwacji wycieczki zorganizowanej lub inny stosowny dokument zawierający informacje na temat planów podróży.

   

  3.  Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają wnioskodawcy podróżujący w celach służbowych

   

  3.1 Zaproszenie

   

  Oficjalne zaproszenie w oryginale od firmy lub organu władzy do udziału w spotkaniach, konferencjach lub imprezach związanych z handlem, przemysłem lub pracą itp.  (na oficjalnym papierze  firmowym, opatrzone pieczęcią i podpisane), uwzględniające następujące informacje:

   

  - pełny adres i dane kontaktowe przedsiębiorstwa,

   

  - charakter działalności,

   

  - cel oraz czas trwania wizyty,

   

  - osoba lub podmiot ponoszący koszty przejazdu i zakwaterowania wnioskodawcy,

   

  - informacja, czy osoba zapraszająca zapewnia finansową gwarancję powrotu wnioskodawcy do Egiptu.

   

  - nazwisko pracownika zatwierdzającego i zajmowane przez niego stanowisko,

   

   

  3.2 Dokumenty przedstawiane przez zapraszane egipskie przedsiębiorstwo

   

   - kopia wypisu przedsiębiorstwa z rejestru handlowego i karta podatkowa,

   

   - dokumenty poświadczające działalność gospodarczą przedsiębiorstwa (np. roczny rejestr działalności gospodarczej, wypis z rejestru przedsiębiorców, sprawozdanie roczne)

   

   - oficjalne zaproszenie w oryginale (na oficjalnym papierze firmowym, opatrzone pieczęcią i podpisane), które zawiera następujące dane:

   

   - pełny adres i dane kontaktowe przedsiębiorstwa,

   

   - nazwisko pracownika zatwierdzającego i zajmowane przez niego stanowisko,

   

   - nazwisko, stanowisko, wysokość wynagrodzenia i staż pracy (jeżeli dotyczy),

   

   - cel wizyty,

   

   - charakter umowy o pracę,

   

   - osoby lub podmiotu ponoszącego koszty przejazdu i zakwaterowania wnioskodawcy.

   

  3.3 Dokumenty wykazujące istnienie stosunków handlowych lub zawodowych

   

       -  umowy, faktury, zamówienia, listy przewozowe itp.

   

  3.4 W stosownych przypadkach wymagane są bilety wstępu na targi i kongresy.

   

  4. Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają wnioskodawcy podróżujący w celach realizacji działalności zarobkowej lub odbycia stażu

   

  - w przypadku działalności zarobkowej, zezwolenie na pracę wystawione przez urząd wojewódzki,

   

  - w przypadku odbycia stażu, zezwolenie na jego odbycie wydane przez podmiot je organizujący.

   

  5. Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają wnioskodawcy podróżujący w celu złożenia wizyty rodzinie lub znajomym:

   

  a) Aplikujący podróżujący w celu złożenia wizyty u znajomych lub rodziny:

   

     - zaproszenie wystawione przez urząd wojewódzki właściwy dla miejsca zamieszkania zapraszającego

   

  b) Aplikujący składający wniosek w celu odwiedzin małżonka w Polsce:

   

      - zaproszenie wystawione przez właściwy urząd wojewódzki na wniosek małżonka lub jego najbliższej rodziny,

   

      - odpis aktu małżeństwa, nie starszy niż 3 miesiące,

   

      - kopia paszportu małżonka.

   

  6. Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają wnioskodawcy podróżujący w celu poddania się leczeniu

   

   

  6.1 Zaświadczenie od lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej:

   

     - w zaświadczeniu powinna znaleźć się historia choroby pacjenta oraz informacja, jaki rodzaj leczenia jest konieczny.

   

  6.2 Oficjalny dokument od przyjmującego w  zakładzie opieki zdrowotnej  w Polsce :

   

      - w dokumencie powinno znaleźć się potwierdzenie, że zakład może przeprowadzić konkretne leczenie oraz że stosownie do tego pacjent zostanie przyjęty.

   

  6.3 Zaświadczenie dotyczące ustaleń finansowych dotyczących usługi medycznej oraz potwierdzenia dokonania płatności za leczenie.

   

     - dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów opieki medycznej oraz kosztów powiązanych,

   

     - potwierdzenie uiszczenia zaliczki na opiekę medyczną, jeżeli jest wymagana.

   

  6.4 Wszelka pozostała korespondencja między lekarzem wystawiającym skierowanie a przyjmującym zakładem opieki zdrowotnej, o ile jest ona dostępna.

   

  7.  Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają wnioskodawcy podróżujący w celach kulturalnych lub w związku z wydarzeniami sportowymi.

   

  7.1 W odniesieniu do małoletnich:

   

      - legitymacja uczniowska i oryginał pisma ze szkoły, zawierającego: pełen adres, numer telefonu szkoły, zezwolenie na nieobecność, nazwisko i stanowisko osoby udzielającej zezwolenia.

   

  7.2 Małoletni podróżujący bez opieki dorosłych :

   

      -  dokumenty wymagane zgodnie z pkt. 1.8

   

  7.3 Oryginał zaproszenia od organizatora wydarzenia w państwie członkowskim będącym celem podróży.

   

  7.4 Jeżeli dotyczy, pismo instytucji wysyłającej danego wnioskodawcę.

   

  7.5 Zaproszenie, zaświadczenie o zapisie lub programy zawierające nazwę organizacji przyjmującej i informacje na temat długości pobytu lub inny stosowny dokument wskazujący cel podróży.

   

  8. Wykaz dokumentów uzupełniających, jakie przedstawiają wnioskodawcy podróżujący w celach naukowych lub szkoleniowych

   

  8.1 Poświadczenie zapisu na kursy zawodowe lub teoretyczne prowadzone w instytucji szkoleniowej w ramach kształcenia podstawowego i kierunkowego.

   

  8.2 dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie

   

  9. Wiza z adnotacją „student” (D09)

   

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „student” (D09), aby uzasadnić cel podróży przedkłada (art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w brzmieniu po zmianach):

  -        Zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów.

  -        Dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne.

  -        Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

   

  Jednostka prowadząca studia musi zostać zatwierdzona w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 144 ust. 4 ustawy zmienianej w brzmieniu
  po zmianach).

  Obowiązkowi takiemu zatwierdzeniu nie podlegają (art. 144 ust. 5 ustawy zmienianej
  w brzmieniu po zmianach):

  • Uczelnie akademickie (uczelnia prowadzi działalność naukową i posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie naukowej albo artystycznej);
  • Uczelnie zawodowe (uczelnia prowadzi kształcenie uwzględniające potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego oraz nie spełnia warunku uczelni akademickiej);
  • Uczelnie wojskowe (uczelnia publiczna, która jest nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej);
  • Uczelnie służb państwowych (uczelnia publiczna, która jest nadzorowana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Ministra Sprawiedliwości);
  • Uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek
   do Rzeczypospolitej Polskiej reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa.

   

  UWAGA: Procedura rozpatrywania wniosku trwa do 60 dni.

   

  Wiza z adnotacją „naukowiec” (D13)

   

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „naukowiec” (D13), aby uzasadnić cel podróży przedkłada (art. 151 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy zmienianej
  w brzmieniu po zmianach):

  -        Umowę o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych zawartą z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inną umowę cywilną prawną. Umowa taka określa:

  a)     tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych lub ich przedmiot,

  b)     zobowiązanie naukowca do uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych,

  c)      zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcowi warunków do zrealizowania jego zobowiązania,

  d)     datę rozpoczęcia i zakończenia lub szacowany czas trwania badań naukowych lub prac rozwojowych,

  e)      wynagrodzenie naukowca oraz inne warunki jego pracy,

  f)       informację na temat planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

  -        Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie tych środków.

  -        Pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do zwrotu kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, pokrytych z budżetu państwa przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu cudzoziemca, jeżeli przesłanką wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Jednostka naukowa musi zostać zatwierdzona w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 151 ust. 4 ustawy zmienianej w brzmieniu po zmianach).

  Aktualna lista zatwierdzonych jednostek jest ogłaszana w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 151 ust. 8 ustawy zmienianej w brzmieniu
  po zmianach).

   

  UWAGA: Procedura rozpatrywania wniosku trwa do 60 dni.

   

  Wiza z adnotacją „stażysta” (D13a)

   

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „stażysta” (D13a), aby uzasadnić cel podróży przedkłada (art. 157a ust. 1 pkt 1 lit. a, c, d i e, pkt 2-4 ustawy zmienianej w brzmieniu po zmianach):

  -        Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych w ciągu 2 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku lub dokument potwierdzający odbywanie poza granicami Unii Europejskiej studiów wyższych.

  -        Dokument potwierdzający, że ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

  -        Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkana albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów odbywania stażu.

  -        Pisemne oświadczenie organizatora stażu, w którym zobowiązuje się on do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

  -        Umowę zawartą w formie pisemnej z organizatorem stażu na podstawie której będzie odbywał staż. Umowa ta określa:

  a)      Opis programu stażu, zawierający informacje o jego celu edukacyjnym lub składnikach edukacyjnych, szkoleniu teoretycznym i praktycznym, stanowisku, na którym będzie odbywać się staż, języku, w którym będzie odbywał się staż, poziomie biegłości językowej niezbędnej do odbywania stażu, zakresie i rodzaju wykonywanych zadań, zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, przewidzianych do nabycia w wyniku realizacji stażu.

  b)      Czas trwania stażu.

  c)      Warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca wykonywania stażu oraz wyznaczenia opiekuna stażysty.

  d)      Godziny odbywania stażu.

  e)      Prawa i obowiązki stron dotyczące (pokrywania kosztów odbywania stażu, niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, dni wolnych oraz warunków rozwiązania umowy).

  f)       Sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczania zawodowego.

  -        Ponadto staż ma być adekwatny do dziedziny i poziomu ukończonych lub odbywanych studiów.

  -        Informację, że cudzoziemiec ukończył kurs języka polskiego lub innego języka,
  w którym odbywa się staż, lub odbywa taki kurs, na poziomie biegłości językowej niezbędnym do odbywania stażu.

   

  Organizator stażu musi zostać zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 157a ust. 6 ustawy zmienianej w brzmieniu po zmianach).

  Aktualna lista zatwierdzonych organizatorów stażu jest ogłaszana w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 157a ust. 18 ustawy zmienianej w brzmieniu po zmianach).

   

  UWAGA: Procedura rozpatrywania wniosku trwa do 60 dni.

   

  Wiza z adnotacją „wolontariusz” (D13b)

   

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „wolontariusz” (D13b), aby uzasadnić cel podróży przedkłada (art. 157g ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 ustawy zmienianej
  w brzmieniu po zmianach):

  -        Dokument potwierdzający, że ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

  -        Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

  -        Umowę zawartą z jednostką organizacyjną, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz. Umowa ta określa:

  a)      Opis trwania wolontariatu

  b)      Czas trwania wolontariatu

  c)      Warunki odbywania i nadzorowania wolontariatu

  d)      Godziny wykonywania świadczeń

  e)      Środki na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania cudzoziemca i minimalną kwotę kieszonkowego otrzymywanego przez cudzoziemca

  f)       Szkolenia cudzoziemca, które są niezbędne do wykonywania świadczeń.

   

  Jednostka organizacyjna, musi zostać zatwierdzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców jako wolontariuszy (art. 157g ust. 5 ustawy zmienianej w brzmieniu po zmianach).

  Aktualna lista zatwierdzonych jednostek organizacyjnych jest ogłaszana w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 157g ust. 17 ustawy zmienianej w brzmieniu po zmianach).

   

  UWAGA: Procedura rozpatrywania wniosku trwa do 60 dni.

   

  7) Odmowa wydania wizy

   

  W przypadku odmowy wizy, decyzję przedstawia się aplikantowi na standardowym formularzu.

   

  Odmowa wydania wizy ma miejsce, gdy analiza złożonych dokumentów prowadzi do jednego z niżej wymienionych wniosków:

   

  • obowiązuje wpis Pana/Pani danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

   

  • Pana/Pani dane zostały wprowadzone do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) do celów odmowy wjazdu;

   

  • nie posiada Pan/Pani wystarczających środków finansowych na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem;

   

  • nie posiada Pan/Pani ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2  lit. a ustawy o cudzoziemcach, lub ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach;

   

  • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;

   

  • Pana/Pani dokument podróży cudzoziemca nie spełnia kryteriów określonych w art. 77 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach, z wyłączeniem przypadku, gdy kryterium, o którym mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach, zostało pominięte ze względu na słuszny interes cudzoziemca;

   

  • w postępowaniu o wydanie wizy krajowej złożył(a) Pan/Pani wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył(a) Pan/Pani do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje;

   

  • w postępowaniu o wydanie wizy krajowej zeznał(a) Pan/Pani nieprawdę lub zataił(a) Pan/Pani prawdę albo podrobił(a) Pan/Pani lub przerobił(a) Pan/Pani dokument w celu użycia go jako autentycznego bądź takiego dokumentu jako autentycznego Pan/Pani używał(a);

   

  • nie uzasadnił(a) Pan/Pani celu lub warunków planowanego pobytu;

   

  • zachodzą uzasadnione wątpliwości co do Pana/Pani zamiaru opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy.

   

  8) Odwołanie od negatywnej decyzji wizowej

   

  • Aplikującemu, który otrzymał negatywną decyzję wizową, przysługuje prawo do odwołania się od takiej decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

  • Wniosek o odwołanie od negatywnej decyzji wizowej jest rozpatrywany w ciągu 7 dni roboczych.

  • Opłata za złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego musi być wpłacona w  dniu złożenia odwołania. Z opłaty zwolnieni są członkowie rodzin obywateli UE.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: