close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

 • INFORMACJE DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

   

  Rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy dla członków rodziny obywatela UE odbywa się na ułatwionych zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, która implementuje dyrektywę 2004/38 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2006 r., w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się na terytorium państw członkowskich. 

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny - obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie. Oznacza to, że cudzoziemiec, wnioskujący o wizę do Polski jako członek rodziny obywatela RP (np. małżonek), nie może powoływać się na tę procedurę. Jego wniosek wizowy jest rozpatrywany w trybie standardowym, podobnie jak innych cudzoziemców, zobowiązanych do posiadania wiz wjazdowych do naszego kraju.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE i obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

   

   

  Członkami rodziny obywatela UE są:

   

  • współmałżonek,

   

  • dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

   

  •  rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

   

   W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  • wniosek wizowy (wypełniony na stronie www.e-konsulat.gov.pl ), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

   

  • ważny paszport,

   

  • dokument potwierdzający pozostawanie w związku rodzinnym (np. zalegalizowany akt małżeństwa),

   

  • dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  Odmawia się wydania wizy członkowi rodziny obywatela UE, gdy:

   

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

   

  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

   

  Podstawy prawne:

   

  - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].

   

  - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

   

  - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: