close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAWO DO INFORMACJI PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH KONSULARNYCH

 • Prawo do informacji

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać - odnośnie do przetwarzania jej danych osobowych - następujących informacji:

  - czy zbiór istnieje;

  - od kiedy dane są przetwarzane;

  - jakie jest źródło pozyskania danych;

  - w jaki sposób dane są udostępniane;

  - jaki jest cel i zakres przetwarzania danych;

  - w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

    

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub angielskim na adres: 

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kairze

  5, El-Aziz Osman St.

  Zamalek, Kair

   

  Wniosek powinien zawierać:   

  1. imię i nazwisko wnioskodawcy;

  2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

  3. obywatelstwo;

  4. datę i miejsce urodzenia;

  5. adres zamieszkania;

  6. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

  7. podpis wnioskodawcy.

   

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca powinien dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającą dane osobowe.

   

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj:

  - pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

  - pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

  - pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

   

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

  - ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;

  - zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

  - zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;

  - istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia 

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

  Akty prawne:

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: