close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAWO DO INFORMACJI PRZETWARZANYCH W SIS I VIS

 • Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

   

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

   

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie do przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

   

  - czy zbiór istnieje;

   

  - od kiedy dane są przetwarzane;

   

  - jakie jest źródło pozyskania danych;

   

  - w jaki sposób dane są udostępniane;

   

  - jaki jest cel i zakres przetwarzania danych;

   

  - w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

   

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

   

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres:

   

  Centralny Organ Techniczny KSI

  Komenda Główna Policji

  Puławska 148/150

  02-624 Warszawa

   

  Wniosek powinien zawierać:   

   

  1. imię i nazwisko wnioskodawcy;

   

  2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

   

  3. obywatelstwo;

   

  4. datę i miejsce urodzenia;

   

  5. adres zamieszkania;

   

  6. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

   

  7. podpis wnioskodawcy.

   

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca powinien dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

   

  Zgodnie z art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

   

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj:

   

  - pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

   

  - pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

   

  - pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

   

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

   

  - ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;

   

  - zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

   

  - zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;

   

  - istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.       

   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

   

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

  Prawo do wniesienia skargi

  Każda osoba, której dane są przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

   

  Adres do korespondencji:

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

   

  Akty prawne:

   

  Konwencja Wykonawcza z 19 czerwca 1990 r. do Układu Schengen z 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w  sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. U.E. L 239 z 22.09.2000 r., z późn. zm.)

   

  Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 767/2008 z 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008 r. str. 60-81, z późn. zm.)

   

  Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006r.)

   

  Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 2007 r.)

   

  Decyzja Komisji z 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (VIS) (Dz. Urz. UE L 236 z 27.01.2010 r.)

   

  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

   

  Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.)

   

  System Informacyjny Schengen. Przewodnik „Korzystanie z prawa dostępu”

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: