close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

   

  Karta Polaka może zostać przyznana wyłącznie osobie, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo: Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białorusi, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdawii, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Republiki Uzbekistanu albo posiada w jednym z tych państw status bezpaństwowca, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

  - wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów;

  - w obecności konsula  lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;

  - wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie albo przedstawi zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

   

  Lista organizacji upoważnionych do wystawiania takiego zaświadczenia

   

  Wniosek o przyznanie Karty Polaka składa się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania konsulacie RP. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Kairze.

   

  Wzór wniosku

   

  Do wniosku należy dołączyć:

   

  - zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

  - kopie ważnych dokumentów tożsamości oraz oryginały i kopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie, którymi mogą być:

  1. polskie dokumenty tożsamości;

  2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty  potwierdzające związek z polskością;

  3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;

  4. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub więzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

  5. dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

  6. zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;

  7. zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

  8. prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

   

  Wszystkie ww. dokumenty złożone w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Kairze należy uprzednio zalegalizować w krajach ich wydania bądź placówkach dyplomatycznych krajów ich wydania w Egipcie oraz w egipskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

   

  UWAGA: integralnym elementem procedury przyjmowania wniosków o przyznanie Karty Polaka jest rozmowa z konsulem, który dokonuje oceny znajomości języka polskiego.

   

  Karta Polaka nie może zostać przyznana:

  - osobie, która posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się
  w Rzeczypospolitej Polskiej (posiada kartę stałego pobytu);

  - osobie repatriowanej z terytorium Polski na mocy umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z republikami radzieckimi Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz z ZSRR do jednego z tych państw.

   

  Wizy dla posiadaczy Kart Polaka:

  Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o wydanie bezpłatnej wizy krajowej (polskiej) - ważnej na rok z okresem pobytu 365 dni. 

   

  Podstawa prawna:

   

  Ustawa o Karcie Polaka

   

  Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka

   

  Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: